Δευ01212019

Τελευταία ΕνημέρωσηΚυρ, 20 Ιαν 2019 10pm

Back Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Εργασιακα-Ασφαλιστικα Εργασιακά

ΟΑΕΔ -Κοινωφελής: Πότε ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για 8.933 προσλήψεις ανέργων

oaed anergoi

Μετά την έκδοση σε ΦΕΚ της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε 56 δήμους και 37 υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας/φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, που αφορά την πρόσληψη 8.933 ανέργων, εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ, η διαδικασία για την έκδοση της προκήρυξης μπήκε στην τελική ευθεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της aftodioikisi.gr, η προκήρυξη αναμένεται να βγει στον αέρα είτε την τελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου ή την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου. Με την ανάρτηση της προκήρυξης θα ξεκινήσει σχεδόν ταυτόχρονα και η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων.

Τα βασικά  χαρακτηριστικά του νέου προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, είναι: 

Στόχος – Αντικείμενο – Διάρκεια 

1. Η δράση έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που συνεχίζουν να πλήττονται από την παρατεταμένη οικονομική κρίση και τη μακρά ύφεση που υπέστη η ελληνική οικονομία, βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Επίσης, αποβλέπει στην ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων, στην ένταξη/επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και ταυτόχρονα στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών.

2. Ειδικότερα, τα προγράμματα εντάσσονται στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας: αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως η αναβάθμιση και συντήρηση δημοτικών υποδομών, η αναβάθμιση της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών με έμφαση στην προώθηση της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ), η καθαριότητα.• υποστήριξη και βελτίωση των υπηρεσιών της εκπαίδευσης.• βελτίωση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας της Δημόσιας Διοίκησης προς τους πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη λόγω των συνεπειών της οικονομικής κρίσης και Δράσεις προστασίας των προστατευόμενων περιοχών και της βιοποικιλότητάς τους με σκοπό την ανάπτυξη των παρεχόμενων οικοσυστημικών υπηρεσιών.

3. Αντικείμενο της δράσης είναι η προώθηση στην απασχόληση ανέργων εγγεγραμμένων στα Μητρώα του ΟΑΕΔ (ωφελούμενοι) μέσω της τοποθέτησής τους για συνολικό χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών σύμφωνα με το ν. 4152/2013, όπως η δημόσια πρόσκληση θα εξειδικεύσει, σε 56 δήμους και 37 υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας/φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών (επιβλέποντες φορείς), καθώς και η συμμετοχή στην κατάρτιση για την περαιτέρω ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των ανέργων σε συνδυασμό με την απασχόλησή τους προς την επίτευξη του στόχου της ένταξης/ επανένταξής τους στην αγορά εργασίας. Η κατάρτιση πραγματοποιείται σε αδειοδοτημένα από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, τα οποία έχουν ρόλο παρόχου κατάρτισης. Η συμμετοχή των ωφελουμένων στην δράση της κατάρτισης είναι προαιρετική.

4. Το εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» υποστηρίζει τα προγράμματα κατάρτισης με το σύστημα της επιταγής κατάρτισης (training voucher), τα οποία υλοποιούνται από την Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας» (ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ ΑπΚΟ).

5. Η διαδικασία και οι όροι υλοποίησης της κατάρτισης, που θα γίνει με το σύστημα επιταγών κατάρτισης (voucher), θα εξειδικευθούν σε ξεχωριστή πρόσκληση προς τους Παρόχους Κατάρτισης που θα εκδοθεί από την Ειδική Υπηρεσία ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ ΑπΚΟ.

6. Σε ειδικά αιτιολογημένες περιπτώσεις που άπτονται ζητημάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το χρονικό διάστημα απασχόλησης των ωφελουμένων δύναται να παραταθεί έως ένα (1) μήνα και δεκαπέντε (15) ημέρες, πέραν της προβλεπόμενης από την πρόσκληση συνολικής διάρκειας έκαστου προγράμματος και μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου προβλεπόμενου από την πρόσκληση αριθμού ημερομισθίων. Στις περιπτώσεις αυτές η απασχόληση των ωφελουμένων αναστέλλεται κατά τη διάρκεια των διακοπών Χριστουγέννων, Πάσχα και θέρους, εφόσον οι σχολικές μονάδες παραμένουν κλειστές.

7. Όταν οι υπηρεσίες/φορείς όπου έχουν τοποθετηθεί οι ωφελούμενοι διακόπτουν τη λειτουργία τους, το χρονικό διάστημα απασχόλησης των ωφελουμένων δύναται να παραταθεί έως ένα (1) μήνα και δεκαπέντε (15) ημέρες, πέραν της προβλεπόμενης από την πρόσκληση συνολικής διάρκειας έκαστου προγράμματος και μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου προβλεπόμενου από την πρόσκληση αριθμού ημερομισθίων. Στις περιπτώσεις αυτές η απασχόληση των ωφελουμένων αναστέλλεται για το διάστημα κατά το οποίο η υπηρεσία/φορέας δεν λειτουργεί και συνεχίζεται με την έναρξη λειτουργίας.

8. Όταν οι ωφελούμενοι κάνουν χρήση αναρρωτικής άδειας πέραν των δεκατριών (13) ημερών συνολικώς, όπως περιγράφονται στο άρθρο 11 παρ. 1β, παρατείνεται η δυνατότητα απασχόλησής τους μέχρι του ανώτατου ορίου των ημερομισθίων που προβλέπεται από την πρόσκληση, εντός του χρονικού περιορισμού της παρ. 5.

9. Όταν ωφελούμενη απουσιάζει λόγω α) επαπειλούμενης κύησης, β) κύησης και γ) λοχείας, οι οποίες βεβαιώνονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η απασχόληση αναστέλλεται και συνεχίζεται εντός δέκα (10) μηνών μετά την άρση του λόγου αναστολής, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου προβλεπόμενου από την πρόσκληση αριθμού ημερομισθίων και ως προς το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος της δράσης όχι πέραν της ημερομηνίας λήξης του φυσικού αντικειμένου της.

Ένταξη και υλοποίηση δράσης

1. Ο δικαιούχος της δράσης, μετά την δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ, υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης για την ένταξη της δράσης στο ΕΠ συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και στοιχεία, καθώς και τα σχετικά έγγραφα, όπως αυτά εξειδικεύονται στη σχετική πρόσκληση. Στην αίτηση προσδιορίζονται οι επιβλέποντες φορείς και ο αριθμός θέσεων απασχόλησης ανά ειδικότητα.

2. Η δράση υλοποιείται με τη μορφή επιχορήγησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) προς τον ΟΑΕΔ ως προς το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος της (σύμφωνα με τα παραδοτέα του έργου, όπως αυτά εξειδικεύονται στην πρόσκληση) και από πόρους του ΟΑΕΔ ως προς το εθνικό σκέλος.

Κριτήρια και σύστημα επιλογής

1. Ο ΟΑΕΔ υποδέχεται τις ηλεκτρονικές αιτήσεις ωφελουμένων, καταρτίζει πίνακα κατάταξης ανέργων, προβαίνει στη σύζευξη των ωφελουμένων με τις θέσεις απασχόλησης των επιβλεπόντων φορέων σύμφωνα με τους οριστικούς πίνακες κατάταξης, καταβάλλει μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος στους ωφελούμενους και τους επιβλέποντες φορείς αντιστοίχως και διενεργεί δειγματοληπτικούς επιτόπιους ελέγχους στους επιβλέποντες φορείς.

2. Ωφελούμενοι της δράσης είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, ή ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας ούτε η συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτηση αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958), οι οποίοι ανήκουν σε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω κατηγορίες:α) άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,β) άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς,γ) μακροχρόνια άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,δ) άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα,ε) άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,στ) εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ καιζ) άνεργοι δικαιούχοι «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)», εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

3. Για την εφαρμογή της παρούσας, ως μέλη οικογενειών των περιπτ. α και β νοούνται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι σύζυγοι της περιπτ. α και ο εγγεγραμμένος άνεργος αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας της περιπτ. β.

4. Ωφελούμενος είναι ένας έκτων δύο εγγεγραμμένων ανέργων συζύγων, εκτός εάν εμπίπτει στις περιπτ. γ (για τους μακροχρόνια ανέργους 12 μηνών και άνω), ε, στ και ζ. 

5. Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται σε πίνακες κατά κλάδο και ειδικότητα με βάση τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής και κατάταξης:α) χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τους εξήντα (60) μήνες: ένα (1) μόριο ανά πλήρη μήνα, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών,β) χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/ης συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους εξήντα μήνες (60): ένα (1) μόριο ανά πλήρη μήνα,γ) αναπηρία ωφελουμένου σε ποσοστό 50% και άνω: δεκαπέντε (15) μόρια,δ) ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους 2017, ατομικό ή οικογενειακό, ως εξής:Α) Ατομικό 0-3.500 ευρώ Τριάντα (30) μόριαΒ) Οικογενειακό 0-7.000 ευρώΑ) Ατομικό 3.501-5.000 ευρώ Είκοσι πέντε (25) μόριαΒ) Οικογενειακό 7.001-10.000 ευρώΑ) Ατομικό 5.001-8.000 ευρώ Είκοσι (20) μόριαΒ) Οικογενειακό 10.001-16.000 ευρώΑ) Ατομικό 8.001-12.000 ευρώ Δέκα (10) μόριαΒ) Οικογενειακό 16.001-26.000 ευρώΑ) Ατομικό άνω των 12.000 ευρώ Μηδέν (0) μόριαΒ) Οικογενειακό άνω των 26.000 ευρώ
ε) Ηλικία
18 έως 29 ετών Δεκαπέντε (15) μόρια30 έως 44 ετών Είκοσι πέντε (25) μόρια45 έως 54 ετών Τριάντα πέντε (35) μόρια55 ετών και άνω Σαράντα πέντε (45) μόρια
στ) αριθμός ανηλίκων τέκνων: δέκα (10) μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο,
ζ) γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: δέκα (10) μόρια, ανεξαρτήτως συνολικού αριθμού τέκνων,
η) δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης: τριάντα πέντε (35) μόρια και
ι) ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020: είκοσι (20) μόρια.
ια) εντοπιότητα βάσει της έδρας της μόνιμης κατοικίας του ωφελουμένου: είκοσι (20) μόρια.

6. Για τις περιπτώσεις των κριτηρίων γ) και ζ), απαιτείται σχετική γνωμάτευση του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) με την οποία πιστοποιούνται τα ποσοστά αναπηρίας.

7. Όταν μόνο ο ένας εκ των δύο άνεργων συζύγων της κατηγορίας 2.α αιτείται συμμετοχή στο πρόγραμμα, τότε προστίθεται στον αριθμό των μορίων του ο αριθμός των μορίων της ανεργίας του/της συζύγου. Όταν και οι δύο σύζυγοι εγγεγραμμένοι άνεργοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής ως ωφελούμενοι, επειδή ο ένας τουλάχιστον ανήκει σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες 2.γ, 2.ε, 2.στ και 2.ζ, ο καθένας από τους συζύγους λαμβάνει τον αριθμό των μορίων της εγγεγραμμένης ανεργίας του.

8. Εάν οι άνεργοι της κατηγορίας 2.δ (πτυχιούχοι ΠΕ ή TE) δεν επιλέξουν θέση απασχόλησης με ειδικότητα αντίστοιχη των ειδικών τυπικών προσόντων τους, αποκλείεται η ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους στο πρόγραμμα, εκτός εάν ανήκουν έστω και σε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες 2.α, 2.β, 2.γ, 2.ε, 2.στ και 2.ζ.

9. Το σύστημα επιλογής βασίζεται στην μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων, στον καθορισμό τυχόν δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους δυνητικά ωφελούμενους, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στην βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού. Όλα τα παραπάνω εξειδικεύονται στην πρόσκληση του ΟΑΕΔ, η οποία εκδίδεται κατόπιν έγκρισης του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). Το ΑΣΕΠ εγκρίνει ή τροποποιεί την σχετική πρόσκληση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την περιέλευση του αντίστοιχου σχεδίου σε αυτό.

Άρθρο 7 Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και κατάρτιση πίνακα κατάταξης ανέργων

1. Οι δυνητικά ωφελούμενοι, κατόπιν πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, καλούνται να υποβάλουν, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μία αίτηση συμμετοχής για την τοποθέτησή τους στις προκηρυσσόμενες θέσεις, για μία ειδικότητα, επιλέγοντας από μία (1) μέχρι τρεις (3) υπηρεσίες τοποθέτησης ή/και επιβλέποντες φορείς, όπως προβλέπει η πρόσκληση.

2. Η αίτηση αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και μετά την συμπλήρωσή της, οι δυνητικά ωφελούμενοι την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/).

3. Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ορίζεται ρητά στην πρόσκληση, ο δυνητικά ωφελούμενος αποκλείεται από την διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων και, κατά συνέπεια, από την διαδικασία τοποθετήσεων βάσει αυτού.

4. Η αίτηση υποβάλλεται μέσα στην προθεσμία που θα οριστεί στην πρόσκληση. Το εμπρόθεσμο αυτής κρίνεται με βάση την ημερομηνία αποστολής. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων.

5. Η αίτηση του δυνητικά ωφελούμενου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, ως προς τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από τον δυνητικά ωφελούμενο επισύρει τον αποκλεισμό του από τη διαδικασία και τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

6. Η αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αιτούντος για τους σκοπούς της πρόσκλησης.

7. Ο δυνητικά ωφελούμενος φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της αίτησης. Συμπληρώνει τα σχετικά πεδία με τα στοιχεία που θα οριστούν στην πρόσκληση και αντιστοιχούν σε προτιμήσεις φορέων και κριτήρια κατάταξης σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 6.

8. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων για ελλιπή στοιχεία -δικαιολογητικά, έστω και συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά, επιτρέπεται με νέες αιτήσεις μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Οι νέες αιτήσεις αντικαθιστούν τις προηγούμενες, οι οποίες ακυρώνονται.

9. Μετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, ο υποψήφιος μπορεί να εκτυπώσει την ηλεκτρονική αίτησή του, στην οποία περιλαμβάνονται ο αριθμός και η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής.

10. Ο ΟΑΕΔ επεξεργάζεται με μηχανογραφικό τρόπο τις αιτήσεις των δυνητικών ωφελουμένων για την απασχόλησή τους ανά ειδικότητα και τους κατατάσσει σε προσωρινό πίνακα κατάταξης ανέργων. Στον πίνακα αυτόν αναγράφονται υποχρεωτικά ο κωδικός αριθμός, η συνολική βαθμολογία των δυνητικά ωφελουμένων, οι μονάδες που αντιστοιχούν σε καθένα από τα κριτήρια κατάταξης της παρ. 5 του άρθρου 6, η σειρά κατάταξης με βάση την συνολική βαθμολόγηση των κριτηρίων, η ειδικότητα των υποψηφίων, οι δηλωθείσες προτιμήσεις και η υπηρεσία τοποθέτησης ή/και ο επιβλέπων φορέας.

11. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των προϋποθέσεων συμμετοχής στην διαδικασία και των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη των υποψηφίων στους επιβλέποντες φορείς ή/και υπηρεσίες τοποθέτησης είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην πρόσκληση για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης ανέργων.

12. Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης ανέργων καταρτίζεται από τον ΟΑΕΔ και υπογράφεται από τον Διοικητή ή από άλλο όργανο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητή. Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης ανέργων περιλαμβάνει προσωρινό πίνακα επιτυχόντων, προσωρινό πίνακα επιλαχόντων και προσωρινό πίνακα αποκλειομένων, στον οποίο αναφέρεται συγκεκριμένος λόγος αποκλεισμού. Ο προσωρινός πίνακας αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ και ανακοινώνεται η έκδοσή του στον πίνακα ανακοινώσεων του αρμόδιου Κέντρου Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) 2.

13. Κατά των ανωτέρω πινάκων επιτρέπεται η υποβολή, με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο, ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών προς το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του ΟΑΕΔ, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των πινάκων στο διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων. Οι λεπτομέρειες για την υποβολή και την εξέταση των ενστάσεων καθορίζονται στην πρόσκληση του ΟΑΕΔ.

14. Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων από το ΔΣ του ΟΑΕΔ, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών ο οριστικός πίνακας κατάταξης ανέργων, ο οποίος περιλαμβάνει τον οριστικό πίνακα επιτυχόντων, τον οριστικό πίνακα επιλαχόντων και τον οριστικό πίνακα αποκλειομένων, εγκρίνεται από τον Διοικητή ή από άλλο όργανο που ορίζεται με απόφασή του. Ο οριστικός πίνακας κατάταξης ανέργων αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ και η έκδοση του ανακοινώνεται στον πίνακα ανακοινώσεων του αρμόδιου ΚΠΑ2 και στον πίνακα ανακοινώσεων εκάστου επιβλέποντος φορέα. 

15. Οι άνεργοι που περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, τόσο κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του Οργανισμού στους επιβλέποντες φορείς, όσο και κατά την τοποθέτησή τους και την αναγγελία πρόσληψής τους στο πληροφοριακό σύστημα (ΠΣ) ΕΡΓΑΝΗ από τους επιβλέποντες φορείς.

16. Όσοι από την επόμενη ημέρα της προθεσμίας λήξης υποβολής των αιτήσεων τους απώλεσαν προσωρινά την ιδιότητα του ανέργου λόγω απασχόλησης ή ασθένειας και την επανακτούν μέχρι την ημερομηνία υπόδειξής τους στους επιβλέποντες φορείς, παραμένουν στον οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων με τα ίδια αρχικά κριτήρια κατάταξης.

17. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για όσους απώλεσαν προσωρινά την ιδιότητα του ανέργου λόγω μη ανανέωσης του δελτίου ανεργίας τους.

Μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος – Αμοιβές ωφελουμένων – Επιλέξιμες δαπάνες

1. Ο ΟΑΕΔ καλύπτει το μισθολογικό κόστος των ωφελουμένων που θα απασχολήσει ο επιβλέπων φορέας και τις ασφαλιστικές εισφορές (φορέα ωφελουμένου).

2. Για κάθε ωφελούμενο που θα τοποθετηθεί από τον επιβλέποντα φορέα το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί α) σε 19,81 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερα από 495,25 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους ηλικίας 25 ετών και άνω και β) σε 17,27 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερα από 431,75 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους ηλικίας κάτω των 25 ετών.

3. Ο ΟΑΕΔ και ο επιβλέπων φορέας, εκτός από τα οριζόμενα ποσά στην παρούσα, δεν καταβάλλει οποιαδήποτε άλλη παροχή, ενίσχυση ή αμοιβή στους ωφελούμενους (ενδεικτικά: επίδομα αδείας).

4. Οι ωφελούμενοι ασφαλίζονται και λαμβάνουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 ανώτατα μηνιαία ποσά για 25 ημέρες. Οι ωφελούμενοι δεν επιτρέπεται να απασχολούνται σε ημέρες ή ώρες που δημιουργούν πρόσθετο μισθολογικό κόστος.

5. Ως επιλέξιμη δαπάνη ορίζονται και οι ασφαλιστικές εισφορές ωφελουμένου και επιβλέποντα φορέα. Επιλέξιμη δαπάνη αποτελεί και η εισφορά του άρθρου 89Γ παρ. 1 και 5 του ν. 3996/2011 (Α’ 170).

6. Οι ωφελούμενοι απολαμβάνουν πλήρους ιατροφαρμακευτικής κάλυψης, υπαγόμενοι στην ασφάλιση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

7. Για τους ωφελούμενους που θα απασχοληθούν σε βαριές και ανθυγιεινές εργασίες, όπως αυτές περιγράφονται στην Φ10221/οικ. 26816/929/2-12-2011 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Β’ 2778), η καταβολή στο ΕΦΚΑ της αντίστοιχης εισφοράς του κλάδου βαρέων αποτελεί επίσης επιλέξιμη δαπάνη.

8. Οι ωφελούμενοι διατηρούν την ασφάλιση για παροχές ασθένειας, ή αλλιώς την ασφαλιστική κάλυψη για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που απολάμβαναν ως μακροχρόνια άνεργοι, μέχρι τη λήξη διάρκειας των προγραμμάτων. Οι συνολικές ασφαλιστικές εισφορές των ανωτέρω ωφελούμενων, δηλαδή των ωφελούμενων που υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ), αποτελεί επίσης επιλέξιμη δαπάνη χωρίς τους περιορισμούς της ανωτέρω υποπαραγράφου.

9. Οι επιλέξιμες δαπάνες του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους της δράσης, δύναται να αποζημιώνονται με την εφαρμογή των ποσών μοναδιαίου κόστους που προβλέπονται στους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας και ειδικότερα στο Παράρτημα Ι του άρθρου 25Α της υπουργικής απόφασης με αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β’3521) όπως ισχύει, για δράσεις προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Διαδικασία καταβολής μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους σε ωφελούμενους και επιβλέποντες φορείς

1. Μετά τη λήξη κάθε μήνα απασχόλησης, οι επιβλέποντες φορείς υποβάλλουν στο αρμόδιο ΚΠΑ2 τα παρακάτω δικαιολογητικά:α) βεβαίωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα στην οποία δηλώνεται ότι το πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και της δημόσιας πρόσκλησης,β) μηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του επιβλέποντος φορέα, στην οποία θα αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία του ωφελουμένου:• ονοματεπώνυμο και όνομα πατέρα και μητέρας• Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)• Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (AMΚΑ)• Αριθμό Μητρώου (AM) Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή πρώην ΕΤΑΑ• Κωδικό πακέτου κάλυψης ασφαλισμένου-ωφελούμενου• χρονολογία γέννησης• ημερομηνία αναγγελίας πρόσληψης• αριθμός καταθετικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ μόνο κατά την πρώτη πληρωμή και εάν δεν το έχει δηλώσει στην υπηρεσία (ΚΠΑ2) ο ωφελούμενος ώστε να καταχωρηθεί στο σχετικό πεδίο του Μητρώου του• αριθμός ημερών ασφάλισης• καθαρά ημερήσια ποσά αμοιβής• καθαρές μηνιαίες αμοιβές• μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές ωφελουμένου/ ασφαλισμένου• μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές επιβλέποντος φορέα• συνολικές μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές (ωφελουμένου και επιβλέποντος φορέα),γ) μηνιαίες ηλεκτρονικές Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ), για τους ωφελούμενους του προγράμματος ξεχωριστά, οι οποίες θα συντάσσονται ειδικά για τις ανάγκες του προγράμματος,δ) αριθμό λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ του επιβλέποντος φορέα καιε) αριθμό λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ του ΕΦΚΑ στην περίπτωση όταν ο επιβλέπων φορέας είναι φορέας Κεντρικής Διοίκησης.

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή των ωφελουμένων για τον τελευταίο μήνα απασχόλησής τους είναι η συλλογή των απογραφικών δελτίων (microdata) ΕΞΟΔΟΥ των ωφελουμένων από τον επιβλέποντα φορέα.

3. Ο τρόπος υποβολής των ως άνω δικαιολογητικών καθορίζεται από τον ΟΑΕΔ στην πρόσκληση.

4. Μετά την διαδικασία της έγκρισης της πληρωμής, όπως αυτή εξειδικεύεται στην πρόσκληση, ο ΟΑΕΔ πιστώνει άμεσα τους λογαριασμούς των ωφελουμένων με τα ποσά που αντιστοιχούν στις καθαρές αμοιβές τους, βάσει της μηνιαίας κατάστασης, και τους λογαριασμούς των επιβλεπόντων φορέων ή λογαριασμό ΙΒΑΝ του ΕΦΚΑ (όταν πρόκειται για φορέα Κεντρικής Διοίκησης) με το ποσό που αντιστοιχεί στις συνολικές ασφαλιστικές εισφορές (ωφελουμένων και επιβλεπόντων φορέων).

5. Η πίστωση των λογαριασμών των επιβλεπόντων φορέων θα γίνεται μετά την προσκόμιση των αποδεικτικών ηλεκτρονικής υποβολής των ΑΠΔ στον ΕΦΚΑ. Οι επιβλέποντες φορείς υποβάλλουν στο αρμόδιο ΚΠΑ2 παραστατικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών μετά την καταβολή τους στον ΕΦΚΑ.

6. Ο τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών εξειδικεύεται στην δημόσια πρόσκληση που καταρτίζει ο ΟΑΕΔ.

ΦΕΚ

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 201 ατόμων σε δήμους, ΑΕΙ, ΕΦΑ, νοσοκομεία - Αναλυτικά

asep

Σε προσλήψεις 201 ατόμων θα προχωρήσουν δήμοι, ΑΕΙ, ΕΦΑ, νοσοκομεία μέσω προκηρύξεων υπό την την επίβλεψη του ΑΣΕΠ. Η διαδικασία των αιτήσεων βρίσκεται σε εξέλιξη.

Συνοπτικά:

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης:  Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ), που εδρεύει στην Κομοτηνή της ΠΕ Ροδόπης της Περιφέρειας  Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του  Πανεπιστημίου για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 (8ο εξάμηνο), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

1 Καθηγητής κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο: «Νανοηλεκτρικές Διατάξεις και Κυκλώματα», 2 ώρες Θεωρία, 1 ώρα Ασκήσεις και 2 ώρες Εργαστηριακές Ασκήσεις.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την Προκήρυξη, δικαιολογητικά, στην ταχ. διεύθυνση:

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Κτίριο Α΄ Η.Μ. & Μ.Υ., Κιμμέρια, Τ.Κ. 671 00, Ξάνθη Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης.

Στις αιτήσεις πρέπει να αναφέρεται εάν οι ενδιαφερόμενοι κατέχουν ήδη άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και να εξασφαλίσουν από την υπηρεσία τους άδεια απουσίας, σε περίπτωση που επιλεγούν.

Πληροφορίες στα τηλ.: 25410 79017 & 25410 79018, FAX:25410 79015 (Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 21-01-2019

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη Διδασκόντων

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 124/10-01-2019 πρόσκληση, ανακοινώνει την πρόσληψη με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ (Π.Δ. 407/1980) Διδασκόντων –Κατόχων Διδακτορικού Διπλώματος για τη διδασκαλία στα παρακάτω μαθήματα εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019:

1)Ποσοτικές Μέθοδοι I (αυτόνομη διδασκαλία)

2) Επιχειρηματικότητα (διδασκαλία κατά το ήμισυ)

3) Θετική Οργανωσιακή Παιδεία (διδασκαλία κατά το ήμισυ).

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ή να αποστείλουν αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (για συγκεκριμένο μάθημα) με όλα τα απαραίτητα κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά στην ταχ. διεύθυνση:

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα Μάρκετινγκ & Eπικοινωνίας, Γραμματεία, Πατησίων 76, Τ.Κ. 104 34, Αθήνα Αττικής.

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις αιτήσεις τους με τα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 8203101 & 210 8203102.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 24-01-2019

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων: Πρόσληψη  17 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών (για τις ανάγκες αυτής στους Αρχαιολογικούς Χώρους και Μουσεία Θήρας, Νάξου, Μήλου, Άνδρου, Κέας, Δήλου, Σικίνου, Φολεγάνδρου), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 5μηνης διάρκειας, συνολικά δεκαεπτά (17) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

3ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικά Μουσεία & Χώροι Θήρας Κυκλάδων Ν. Αιγαίου

3ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικά Μουσεία & Χώροι Νάξου & Μικρών Κυκλάδων Ν. Αιγαίου

1ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο & Χώροι Μήλου Κυκλάδων Ν. Αιγαίου

2ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικά Μουσεία & Χώροι Άνδρου Κυκλάδων Ν. Αιγαίου

1ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο & Χώροι Κέας Κυκλάδων Ν. Αιγαίου

4ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Μουσείο & Αρχαιολογικός Χώρος Δήλου Δ. Μυκόνου Κυκλάδων Ν. Αιγαίου

1ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, Μουσείο & Αρχαιολογικός Χώρος Δήλου Δ. Μυκόνου Κυκλάδων Ν. Αιγαίου

1ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης  Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικοί  Χώροι Σικίνου Κυκλάδων Ν. Αιγαίου

1ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικοί  Χώροι Φολεγάνδρου Κυκλάδων Ν. Αιγαίου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μαςστη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, Επαμεινώνδα 10, Τ.Κ. 105 55, Αθήνα Αττικής (υπόψη κ.κ. Μαρίας Βουγιουκλάκη & Δημητρίου Χαλκιά).

Εκτός των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο παραπάνω παράρτημα (ΣΟΧ), οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν μία επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώσουν ότι: δεν έχουν απασχοληθεί σε Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (πρώην Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ή πρώην Γενική Γραμματεία Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ ή Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ή Υπουργείο Πολιτισμού) και το Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. από 19-07-2004 (έναρξη ισχύος του Π.Δ. 164/2004) και εφεξής με οποιαδήποτε σύμβαση εργασίας ή σε εκτέλεση προσωρινής δικαστικής απόφασης η οποία εκδόθηκε κατά την          

διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Σε αντίθετη περίπτωση εάν έχουν απασχοληθεί να αναφέρουν  αναλυτικά τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (πρώην Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ή πρώην Γενική Γραμματεία Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ ή Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ή Υπουργείο Πολιτισμού) και το Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε που εργάσθηκαν, τη χρονική διάρκεια και την ειδικότητα.

Ειδικότερα οι υποψήφιοι, απόφοιτοι του ΙΕΚ Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων, να αναφέρουν τα χρονικά διαστήματα απασχόλησης σε Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (πρώην Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ή πρώην Γενική Γραμματεία Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ ή Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ή Υπουργείο Πολιτισμού) και το Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. από 23-02-2012 (έναρξη ισχύος του Ν. 4049/2012).

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 3250148 & 210 3310966.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 16-01-2019 έως και 25-01-2019

 ΝΠΔΔ:«Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δ. Αγίας Παρασκευής»: Πρόσληψη 65 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ.: «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δ. Αγίας Παρασκευής» (Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.), που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή της ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου (ΣΜΕ), ετήσιας διάρκειας με την καταβολή αντιτίμου από τους ωφελούμενους, για την περίοδο 2018-2019, συνολικά εξήντα πέντε (65) ατόμων Καθηγητών μουσικών οργάνων και Εικαστικών-Καλλιτεχνικών τμημάτων (εικαστικά-χοροί-θέατρο-μοντέρνες τέχνες) και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

6ΠΕ Δάσκαλοι Ζωγραφικής, ΝΠΔΔ «ΠΑΟΔΑΠ», Αγία Παρασκευή Αττικής

3ΠΕ Δάσκαλοι Γλυπτικής, ΝΠΔΔ «ΠΑΟΔΑΠ», Αγία Παρασκευή Αττικής

1ΠΕ Δάσκαλος Χαρακτικής, ΝΠΔΔ «ΠΑΟΔΑΠ», Αγία Παρασκευή Αττικής

1ΔΕ Δάσκαλος Κοσμήματος, ΝΠΔΔ «ΠΑΟΔΑΠ», Αγία Παρασκευή Αττικής

2ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Δάσκαλοι Υποκριτικής-Ηθοποιοί, ΝΠΔΔ «ΠΑΟΔΑΠ», Αγία Παρασκευή Αττικής

1ΠΕ Καθηγητής Ιστορίας Τέχνης, ΝΠΔΔ «ΠΑΟΔΑΠ», Αγία Παρασκευή Αττικής

1ΤΕ Δάσκαλος Φωτογραφίας, ΝΠΔΔ «ΠΑΟΔΑΠ», Αγία Παρασκευή Αττικής

1ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Σκηνοθέτης, ΝΠΔΔ «ΠΑΟΔΑΠ», Αγία Παρασκευή Αττικής

1ΠΕ Αρχιτέκτονας, ΝΠΔΔ «ΠΑΟΔΑΠ», Αγία Παρασκευή Αττικής

2 Καθηγητές Χορού, ΝΠΔΔ «ΠΑΟΔΑΠ», Αγία Παρασκευή Αττικής

1ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Σκηνογράφος, ΝΠΔΔ «ΠΑΟΔΑΠ», Αγία Παρασκευή Αττικής

1ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Χορογράφος, ΝΠΔΔ «ΠΑΟΔΑΠ», Αγία Παρασκευή Αττικής

1 Ενδυματολόγος, ΝΠΔΔ «ΠΑΟΔΑΠ», Αγία Παρασκευή Αττικής

1 Καθηγητής Όμποε, ΝΠΔΔ «ΠΑΟΔΑΠ», Αγία Παρασκευή Αττικής

14 Καθηγητές Πιάνου-Αρμόνιου, ΝΠΔΔ «ΠΑΟΔΑΠ», Αγία Παρασκευή Αττικής

3 Καθηγητές Θεωρίας, ΝΠΔΔ «ΠΑΟΔΑΠ», Αγία Παρασκευή Αττικής

1 Καθηγητής Παιδικής Χορωδίας, ΝΠΔΔ «ΠΑΟΔΑΠ», Αγία Παρασκευή Αττικής

2 Καθηγητές DRUMS/Κρουστών, ΝΠΔΔ «ΠΑΟΔΑΠ», Αγία Παρασκευή Αττικής

4 Καθηγητές Κιθάρας, ΝΠΔΔ «ΠΑΟΔΑΠ», Αγία Παρασκευή Αττικής

3 Καθηγητές Ηλεκτρικής Κιθάρας/Μπάσου, ΝΠΔΔ «ΠΑΟΔΑΠ», Αγία Παρασκευή Αττικής

3 Καθηγητές Βιολιού, ΝΠΔΔ «ΠΑΟΔΑΠ», Αγία Παρασκευή Αττικής

1 Καθηγητής Βιολοντσέλου, ΝΠΔΔ «ΠΑΟΔΑΠ», Αγία Παρασκευή Αττικής

1 Καθηγητής Κόρνου, ΝΠΔΔ «ΠΑΟΔΑΠ», Αγία Παρασκευή Αττικής

1 Καθηγητής Τρομπέτας, ΝΠΔΔ «ΠΑΟΔΑΠ», Αγία Παρασκευή Αττικής

2 Καθηγητές Παραδοσιακών Οργάνων/Μπουζούκι, ΝΠΔΔ «ΠΑΟΔΑΠ», Αγία Παρασκευή Αττικής

2 Καθηγητές Σαξόφωνου, ΝΠΔΔ «ΠΑΟΔΑΠ», Αγία Παρασκευή Αττικής

1 Καθηγητής Κλαρινέτου, ΝΠΔΔ «ΠΑΟΔΑΠ», Αγία Παρασκευή Αττικής

1 Καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής, ΝΠΔΔ «ΠΑΟΔΑΠ», Αγία Παρασκευή Αττικής

2 Καθηγητές Φωνητικής/Μονωδίας, ΝΠΔΔ «ΠΑΟΔΑΠ», Αγία Παρασκευή Αττικής

1 Καθηγητής Μουσικής Προπαίδειας, ΝΠΔΔ «ΠΑΟΔΑΠ», Αγία Παρασκευή Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή Εταιρεία Ταχυμεταφοράς στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» (Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.), Αιγαίου Πελάγους και Τέρμα Νότου, Τ.Κ. 153 42, Αγία Παρασκευή Αττικής.

Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή email δεν θα γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση συστημένης αποστολής των δικαιολογητικών μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ημερομηνία αποστολής εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 6002223 (09.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ) & για την κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών και γενικότερα για τη διαδικασία της προκήρυξης, στα τηλ.: 210 6002223 & 210 6546488 (για το Ωδείο) και 210 6016626 (για τα Εργαστήρια Τέχνης) καθημερινά, (εργάσιμες ημέρες 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 14-01-2019 έως και 21-01-2019

Δήμος Διονύσου: Πρόσληψη 12 ατόμων

Ο Δήμος Διονύσου που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο της ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών της Αττικής, για την υλοποίηση του Προγράμματος «Άθληση για Όλους 2018-2019» της Γενικής

Γραμματείας Αθλητισμού, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας με ωριαία αποζημίωση, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΠΕ Φ. Αγωγής με ειδικότητα στους Ελληνικούς Παραδοσιακούς Χορούς, Άγιος Στέφανος Αττικής

1ΠΕ Φ. Αγωγής με ειδικότητα στον Αθλητισμό, Τουρισμό και Περιβάλλον, Άγιος Στέφανος Αττικής

1ΠΕ Φ. Αγωγής με ειδικότητα στα Βάρη, Άγιος Στέφανος Αττικής

1ΠΕ Φ. Αγωγής με ειδικότητα στην Πάλη, Άγιος Στέφανος Αττικής

1ΠΕ Φ. Αγωγής με ειδικότητα στα ΑΜΕΑ-Ειδική Αγωγή, Άγιος Στέφανος Αττικής

1ΠΕ Φ. Αγωγής με ειδικότητα στη Χειροσφαίριση, Άγιος Στέφανος Αττικής

1ΠΕ Φ. Αγωγής με ειδικότητα στην Προπόνηση αποκατάστασης σε μυοσκελετικές κακώσεις & παθήσεις, Άγιος Στέφανος Αττικής

4ΠΕ Φ. Αγωγής ανεξαρτήτου ειδικότητας, Άγιος Στέφανος Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή Εταιρεία Ταχυμεταφοράς στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Διονύσου, Κεντρικό Δημαρχείο, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Λ. Λίμνης Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 1, Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος Αττικής.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2030600 & 2132030627 (αρμόδια κ. Ε. Κυριακάκου).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 14-01-2019 έως και 23-01-2019, (10.00π.μ.-14.00μ.μ.)

ΝΠΔΔ:«Περιβάλλον-Αθλητισμός-Πολιτισμός Δ. Λυκόβρυσης-Πεύκης »: Πρόσληψη 11 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ.: «Περιβάλλον-Αθλητισμός-Πολιτισμός Δ. Λυκόβρυσης-Πεύκης» (ΠΕ.Α.Π.), που εδρεύει στην Πεύκη της ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από 01-02-2019 έως και 31-07-2019, συνολικά έντεκα (11) ατόμων Καλλιτεχνικού Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Καθηγητής Χορού, ΠΕ.Α.Π. Πεύκη Αττικής

5 Καθηγητές  Πιάνου, ΠΕ.Α.Π. Πεύκη Αττικής

1 Καθηγητής Κιθάρας, ΠΕ.Α.Π. Πεύκη Αττικής

2 Καθηγητές Βιολιού, ΠΕ.Α.Π. Πεύκη Αττικής

1 Καθηγητής Ανωτέρων Θεωρητικών, ΠΕ.Α.Π. Πεύκη Αττικής

1 Καθηγητής Φλάουτου, ΠΕ.Α.Π. Πεύκη Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση (χορηγείται από το ΠΕ.Α.Π.) με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Περιβάλλον-Αθλητισμός-Πολιτισμός Δ. Λυκόβρυσης-Πεύκης» (ΠΕ.Α.Π.), Ελ. Βενιζέλου 15Α, Τ.Κ. 151 21, Πεύκη Αττικής.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 11-01-2019 έως και 20-01-2019 (13.00μ.μ.-15.00μ.μ.)

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που εδρεύει στα Ιωάννινα της Περιφέρειας  Ηπείρου, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. Φ.4/4330/31-08-2018 Προκήρυξή του (ΦΕΚ 1014/Γ’/12-09-2018), ανακοινώνει την πρόσληψη με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, ενός (1) ατόμου  στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ)

ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΡΩΗΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ)

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP9383 για τη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP93834 για τη θέση Επίκουρου Καθηγητή (στο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής).

1 Αναπληρωτής ή Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Νευροψυχολογία Βρεφικής & Νηπιακής Ηλικίας».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της προκήρυξης, δικαιολογητικά, στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στο τηλ.: 26510 50714, Γραμματεία του Τμήματος Aρωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (πρώην Τμήμα Προσχολικής Αγωγής), 4ο  χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων – Αθηνών, Τ.Κ. 455 00, Ιωάννινα Ηπείρου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 23-01-2019 έως και 21-02-2019

Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου: Πρόσληψη 3 ατόμων

Το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, που εδρεύει στην περιοχή Άγιοι Απόστολοι Ρόδου της Π.Ε. Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες καθαριότητάς του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-12-2019 (5νθήμερη-8ωρη απασχόληση), συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

3ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Πρεσσαδόροι-Σιδερωτές), Γ.Ν. Ρόδου, Ρόδος Δωδεκανήσου.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν κατά την πρόσληψη θα υποβληθούν υποχρεωτικά στις προβλεπόμενες ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να προσκομίσουν πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ σύμφωνα με την υγειονομική διάταξη υπ’αριθμ.Υ1γ/Γ.Π.οικ.35797/4-4-2012 (ΦΕΚ.1199/Β’/11-4-2012) του Υπουργείου Υγείας, όπως κάθε φορά ισχύει και την υπ’ αριθμ.Υ1γ/Γ.Π.οικ.96967/8-10-2012 (ΦΕΚ.2718/Β/8-10-2012) απόφαση του Υπουργείου Υγείας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Περιοχή Άγιοι Απόστολοι, Τ.Θ. 138, Τ.Κ. 851 33, Ρόδος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου, (υπόψη κ. Αγγελικής Αυγουστή).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 22413 60135.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 11-01-2019 έως και 18-01-2019

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ/ΑΠΘ), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίαςστο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Καινοτόμο σύστημα παρακολούθησης και έγκαιρης ειδοποίησης για την προστασία σχολείων και κρίσιμων κτιρίων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών καταστροφών (SafeSchools)»που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), στα πλαίσια της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Στυλιανό Σίσκο, καθηγητή του τμήματος Φυσικής ΑΠΘ,  ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου Ι.Δ. για χρονικό διάστημα έως τις 27-06-2019, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Μεταπτυχιακός Φοιτητής ή κάτοχος Master Ηλεκτρονικής ή Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας) ή Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός,  ΕΛΚΕ/ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

ΕΕ2: Σχεδίαση και ανάπτυξη συστήματος συλλογής δεδομένων

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Μεταπτυχιακός φοιτητής ή κάτοχος Master Ηλεκτρονικής ή Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας) ή Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός.

(η ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου τμήματος)

– Αποδεδειγμένη γνώση στην μοντελοποίηση και ανάπτυξη συστημάτων σε περιβάλλον LabVIEW.

– Αποδεδειγμένη γνώση στην ανάπτυξη συστήματος δικτύου αισθητήρων.

– Αποδεδειγμένη γνώση σε προγραμματισμό και σχεδίαση ψηφιακών συστημάτων.

Η γνώση τεκμηριώνεται με σχετικό πιστοποιητικό ή με σχετική διπλωματική εργασία ή με σχετικά μαθήματα του κύκλου σπουδών (αναλυτική βαθμολογία και αν από τον τίτλο του μαθήματος δεν προκύπτει άμεσα η συσχέτιση, η αναλυτική βαθμολογία να συνοδεύεται και από την περιγραφή του μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών).

– Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

– Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Γ2).

1 Μεταπτυχιακός Φοιτητής ή κάτοχος Master Ηλεκτρονικής ή Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας) ή Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός,  ΕΛΚΕ/ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

ΕΕ3: Σχεδίαση και ανάπτυξη συστήματος επεξεργασίας δεδομένων στο κέντρο ελέγχου

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Μεταπτυχιακός φοιτητής ή κάτοχος Master Ηλεκτρονικής ή Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας) ή Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός.

(η ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου τμήματος)

– Αποδεδειγμένη γνώση σε γλώσσα προγραμματισμού C.

– Αποδεδειγμένη γνώση σε γλώσσα προγραμματισμού MATLAB.

– Αποδεδειγμένη γνώση Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών.

Η γνώση τεκμηριώνεται με σχετικό πιστοποιητικό ή με σχετική διπλωματική εργασία ή με σχετικά μαθήματα του κύκλου σπουδών (αναλυτική βαθμολογία και αν από τον τίτλο του μαθήματος δεν προκύπτει άμεσα η συσχέτιση, η αναλυτική βαθμολογία να συνοδεύεται και από την περιγραφή του μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών).

– Άριστη γνώση αγγλικών (Επίπεδο Γ2).

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρόταση-δήλωση (επισυναπτόμενη) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ΘεσσαλονίκηςΤμήμα Φυσικής, Τομέας Ηλεκτρονικής, Γραμματεία, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 541 24, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας και θα λαμβάνουν Αριθμό Πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του Τομέα του Επιστημονικώς Υπευθύνου του έργου.

Πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου στα τηλ.:  2310 998056 ή 2310 998017, ενώ σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της πρότασης στα τηλ.: 2310 994009, 2310 994082 & 2310 994026.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 22-01-2019, (14.00μ.μ.)

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων: Πρόσληψη  1 ατόμου

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων, που εδρεύει στα Χανιά της ΠΕ Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 4μηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου-Επιστημονικού Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Αρχαιολόγος, Άστρικας-Μεσονήσι.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων, Στοά Βαρδινογιάννη, 4ος όροφος, Τ.Κ. 731 34, Χανιά Κρήτης, (υπόψη κ. Βασίλειου Κώτσου).

Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά πρέπει να

ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού.

Πληροφορίες στο τηλ.: 28210 44418 & 28210 94487.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 08-01-2019 έως και 17-01-2019

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών(ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη αναγκών διδασκαλίας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, μερικής απασχόλησης για το εαρινό εξάμηνο 2018-2019, συνολικά δύο (2) ατόμων – Διδασκόντων, ως εξής:

1 Καθηγητής για τη διδασκαλία του μαθήματος: «Μακροοικονομικά της Ανάπτυξης»

1 Καθηγητής για τη διδασκαλία του μαθήματος: «Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Οικονομική»

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, στην ταχ. διεύθυνση:

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Γραμματεία, 4ος όροφος, Γραφείο 402, Σοφοκλέους 1, Τ.Κ. 105 59, Αθήνα Αττικής,

είτε  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. & Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 210 3689403 & 210 3689431.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 07-01-2019 έως και 18-01-2019 (Δευτέρα – Παρασκευή,

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δ. Ελλάδας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δ. Ελλάδας που εδρεύει στην Πάτρα της ΠΕ Αχαΐας  της Περιφέρειας  Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 201/07-01-2019 περίληψη προκήρυξής του, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ  ΊΔΡΥΜΑ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.

Αναλυτική Προκήρυξη αριθ. 199/07-01-2019,  ΑΔΑ: Ω37546914Γ-33Λ,

 ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 9543

1 Επίκουρος Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Τεχνολογία Λογισμικού για τον Παγκόσμιο Ιστό » (ΦΕΚ 1407/τ.Γ’/27-11-2018) και (ΦΕΚ 1502/τ.Γ’/19-12-2018).

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους σε θέσεις εκλογής ή εξέλιξης (Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2013, ΦΕΚ 225/τ.Β΄/31-01-2017) με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξης, δικαιολογητικά  ,αφού πρώτα εγγραφούν στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ».

 Πληροφορίες στα τηλ.: 26340 38566 & 26340 38567. (Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δ. Ελλάδας).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 23-01-2019 έως και 21-02-2019

Δήμος Θήρας (Σαντορίνης): Πρόσληψη 4 ατόμων

Ο Δήμος Θήρας (Σαντορίνης) που εδρεύει στα Φηρά Σαντορίνης της ΠΕ Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών (με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους) του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΔΕ5 Τεχνικοί Δομικών Έργων, Δ. Θήρας, Φηρά Σαντορίνης Κυκλάδων Ν. Αιγαίου

1ΥΕ14 Εργατών Γ. Καθηκόντων, Δ. Θήρας, Φηρά Σαντορίνης Κυκλάδων Ν. Αιγαίου

1ΥΕ14 Εργατών Γ. Καθηκόντων, Ν. Θηρασία Κυκλάδων Ν. Αιγαίου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Θήρας, Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοικητικής Μέριμνας & ΤΠΕ, Φηρά, Τ.Κ. 847 00, Θήρα Κυκλάδων Ν. Αιγαίου, (υπόψη κ. Κορωνιού Μαρίας).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας Προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

Πληροφορίες στα τηλ.: 22863 60141 & 22863 60146

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 09-01-2019 έως και 18-01-2019

Δήμος Σάμου: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Δήμος Σάμου που εδρεύει στη Σάμο της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμουανακοινώνει τηνπρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ,  διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-07-2019, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΔΕ Μαγείρων, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δ. Σάμου Β. Αιγαίου

1ΥΕ Καθαριστής-τρια, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δ. Σάμου Β. Αιγαίου.

Οι επιλεγέντες/είσες όλων των ειδικοτήτων, οφείλουν να προσκομίσουν κατά τηνπρόσληψη στον Φορέα πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β΄/25-10-2017) Υπουργική Απόφαση.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Σάμου, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, Τ.Κ. 831 00, Σάμος Β. Αιγαίου, (υπόψη κ.κ. Βασιλείας Γκόλφη ή Μαρουδιώς Μανωλιάδου).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας Προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

Πληροφορίες στα τηλ.: 22733 50120, 22733 50121 & 22733 50122.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 08-01-2019 έως και 17-01-2019

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που εδρεύει στη Μυτιλήνη της Π.Ε. Λέσβου της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της συνεδρίασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης (Συνεδρίαση 41/ 18.12.2018) σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Προγράμματος «ΑΥΤΟΝΟΜΩ – Αυτόνομα ευφυή κτίρια μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας σε διασύνδεση με βιώσιμα συστήματα μεταφορών», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου Ι.Δ. για την παροχή έργου στη Xίο, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Ερευνητής-τρια ειδικός σε θέματα Ενέργειας και Μεταφορών με διάρκεια σύμβασης έως και 31-03-2020 με δυνατότητα ανανέωσης εφόσον υπάρξει σύμφωνη γνώμη από τον χρηματοδότη της Πράξης,  Χίος Β. Αιγαίου

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά στη συμμετοχή στα ΠΕ 1 διαχείριση και συντονισμός έργου, ΠΕ 2 Δημοσιότητα και πληροφόρηση, ΠΕ 3 Μελέτες/Μεθοδολογίες , ΠΕ 4 Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτηρίων – Πρότυπα Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας και ΠΕ 5 Παρακολούθηση και Αξιολόγηση

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχίο ή Δίπλωμα τμήματος Πανεπιστημίου Πολυτεχνικής Σχολής ή άλλο ισότιμο και αντίστοιχο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (απαιτούμενο)

– Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής, σχετικό με Ευφυή Συστήματα Διαχείρισης Έργων

– Τουλάχιστον Καλή Γνώση της αγγλικής γλώσσας

– Εμπειρία στην υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων σχετικά με την ενέργεια και τις μεταφορές

1 Ερευνητής-τρια ειδικός σε θέματα Ενέργειας και Μεταφορών με διάρκεια σύμβασης έως και 31-03-2020 με δυνατότητα ανανέωσης εφόσον υπάρξει σύμφωνη γνώμη από τον χρηματοδότη της Πράξης,  Χίος Β. Αιγαίου

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά στη συμμετοχή στα ΠΕ 3 Μελέτες/Μεθοδολογίες, ΠΕ 4 Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτηρίων – Πρότυπα Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας και ΠΕ 5 Παρακολούθηση και Αξιολόγηση.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχίο ή Δίπλωμα τμήματος Πανεπιστημίου Πολυτεχνικής Σχολής ή άλλο ισότιμο και αντίστοιχο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (απαιτούμενο)

– Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής, σχετικό με Ευφυή Συστήματα Διαχείρισης Έργων

– Τουλάχιστον Καλή Γνώση της αγγλικής γλώσσας

– Εμπειρία στην υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων σχετικά με την ενέργεια και τις μεταφορές

1 Ερευνητής-τρια ειδικός σε θέματα Ενέργειας και Αυτοματισμών με διάρκεια σύμβασης έως και 31-03-2020 με δυνατότητα ανανέωσης εφόσον υπάρξει σύμφωνη γνώμη από τον χρηματοδότη της Πράξης,  Χίος Β. Αιγαίου

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά στη συμμετοχή στα ΠΕ 3 Μελέτες/Μεθοδολογίες, ΠΕ 4 Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτηρίων – Πρότυπα Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας και ΠΕ 5 Παρακολούθηση και Αξιολόγηση και ΠΕ 6 Κεφαλαιοποίηση.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχίο ή Δίπλωμα Τμήματος Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής (απαιτούμενο)

– Πιστοποίηση Ενεργειακού επιθεωρητή λεβήτων & εγκαταστάσεων θέρμανσης και ψύξης, για την πιστοποίηση μελετών (απαιτούμενο)

– Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής, σχετικό με ειδίκευση στην αναγνώριση και στον ευφυή έλεγχο συστημάτων (απαιτούμενο)

-Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής, σχετικό με ειδίκευση στην αναγνώριση και στον ευφυή έλεγχο συστημάτων

– Τουλάχιστον Καλή Γνώση της αγγλικής γλώσσας

– Πτυχίο Μελετητή Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών & Δικτύων, στην κατηγορία 9 (Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές) με τάξη πτυχίου Α ή ανώτερη

– Πτυχίο Μελετητή Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών & Δικτύων, στην κατηγορία 14 ( Ενεργειακές Μελέτες (Θερμοηλεκτρικές, Υδροηλεκτρικές, Πυρηνικές) με τάξη πτυχίου Α ή ανώτερη.

– Εμπειρία στη σύνταξη μελετών δημοσίων έργων

1 Ερευνητής-τρια ειδικός σε θέματα Περιβάλλοντος και Μεταφορών με διάρκεια σύμβασης έως και 31-08-2020 με δυνατότητα ανανέωσης εφόσον υπάρξει σύμφωνη γνώμη από τον χρηματοδότη της Πράξης,  Χίος Β. Αιγαίου

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά στη συμμετοχή στα ΠΕ 3 Μελέτες/Μεθοδολογίες και ΠΕ 4 Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτηρίων – Πρότυπα Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχίο ή Δίπλωμα Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή άλλο ισότιμο και αντίστοιχο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (απαιτούμενο)

– Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής στις Μεταφορές με ειδίκευση στις Μεταφορές και τις Νέες Τεχνολογίες

– Τουλάχιστον Καλή Γνώση της αγγλικής γλώσσας

– Εμπειρία στην υλοποίηση έργων σχετικά με την ενέργεια και τις μεταφορές

– Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ενέργειες ενημέρωσης, δημοσιότητας καθώς και διάχυσης, προώθησης και προβολής ερευνητικών επιτευγμάτων και των αποτελεσμάτων των έργων που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους με σαφή αναφορά στην θέση συνεργάτη για την οποία ενδιαφέρονται με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά σε σφραγισμένο φάκελο πρότασης στην παρακάτω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης

του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων

προς σύναψη συμβάσεων ανάθεσης – μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

για την θέση …….

στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «ΑΥΤΟΝΟΜΩ – Αυτόνομα ευφυή κτίρια μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας σε διασύνδεση με βιώσιμα συστήματα μεταφορών»

(αριθμός πρωτοκόλλου ΕΛΕ_2018_13566)

Λόφος Πανεπιστημίου – Κτίριο Διοίκησης

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης – ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ

Γραφείο ΙΣ 2.18

Μυτιλήνη, Τ.Κ. 811 00

τηλ. : 22510 36700

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναγράφουν στον φάκελο της πρότασης τους τον α/α της θέσης για την οποία ενδιαφέρονται.

Πληροφορίες στο emailΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (αρμόδιος κ. Ιωάννης Δάγκινης).

 Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 16-01-2019, (15.00μ.μ.)

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που εδρεύει στη Μυτιλήνη της Π.Ε. Λέσβου της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, σύμφωνα με την σχετική απόφαση της συνεδρίασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ (Συνεδρίαση 43/28.12.2018) σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «BMP/1.2/2619/2017/INNOViMENTOR “Δημιουργία καινοτομίας στην διαδικασία παραγωγής τουρισμού σε απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές με ένα νέο πρότυπο τουριστικής κινητικότητας, συνεργασίες πολυεπίπεδων φορέων και δικτύων γνώσης με σκοπό την πρόσβαση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην τουριστική αγορά» του Προγράμματος INTERREG BALKAN MEDITERRANEAN 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15%, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου Ι.Δ. για την παροχή έργου στη Μυτιλήνη, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Συνεργάτης-ιδα ειδικός σε θέματα επεξεργασίας δεδομένων με διάρκεια σύμβασης έως και 30-06-2020 με δυνατότητα ανανέωσης/ παράτασης εφόσον υπάρξει σύμφωνη γνώμη από τον χρηματοδότη της Πράξης, Μυτιλήνη Λέσβου Β. Αιγαίου

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

– ΠΕ 2 Επικοινωνία και Διάχυση Έργου, και ειδικότερα στο παραδοτέο Π2.1.1 Ολοκληρωμένη πλατφόρμα επικοικωνίας, διάχυσης και δημοσιότητα έργου {Ιστοχώρος για έξυπνες συσκευές}.

Ο Συνεργάτης θα ασχοληθεί με την υποστήριξη του ιστοχώρου για τα ζητήματα του Εταίρου επικεφαλής (Πανεπιστήμιο Αιγαίου) σε συνεργασία με τον εταίρο 5 (Δήμος Στροβόλου), ο οποίος είναι υπέυθυνος για την δημιουργία και την λειτουργία του ιστοχώρου, θα συλλέγει το υλικό και θα ενημερώνει τον ιστοχώρο για τα θέματα που αφορούν τον Εταίρο επικεφαλής (Πανεπιστήμιο Αιγαίου), και θα αποστέλλει όλα τα παραδοτέα (μελέτες, ερευνες, νέα φωοτογραφίες, κλπ) στο εταίρο 5 (Δήμος Στροβόλου).

-ΠΕ3: Ενίσχυση της ικανότητας των ΜΜΕ για επιχειρηματική, κοινωνική και εμπορική καινοτομία, και ειδικότερα στο παραδοτέο Π3.1.5 Τουριστικό Επιχειρηματικό μοντέλο {Έρευνα Ικανοποίησης Επισκεπτών, Ερευνητική Αναφορά, Επιχειρηματικό Μοντέλο}.

Ο Συνεργάτης θα αναρτήσει το ερωτηματολόγιο για την Έρευνα Ικανοποίησης Επισκεπτών στο διαδικτυακό περιβάλλον και θα συλλέξει τις απαντήσεις.

-ΠΕ4: Ενίσχυση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές με σκοπό την αξιοποίηση του αναπτυξιακού δυναμικού και την πρόσβαση σε μείζονες αγορές, και ειδικότερα στο παραδοτέο Π4.1.1 Σχέδιο Αναμόρωσης Τουριστικών Επιχειρήσεων {Σχέδιο Τουριστικής Προσπελασιμότητας, Χάρτης Συνεδεσιμότητας Τουριστικών Επιχειρήσεων}.

Ο Συνεργάτης θα συλλέξει στοιχεία για τις τουριστικές επιχειρήσεις στη Χίο και θα τα αναρτήσει στο χάρτη Google.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημίου ΑΕΙ, Τμήματος Γεωγραφίας ή Κοινωνικών Επιστημών (απαιτούμενο)

– Τουλάχιστον Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

– Γνώση γλωσσών προγραμματισμού και πληροφορικών πακέτων διαχείρισης δεδομένων α) Python, β) R, γ) επεξεργασίας δεδομένων ερωτηματολογίων, και δ) χαρτογραφικών δεδομένων

– Εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών στις ανωτέρω γλώσσες προγραμματισμού και πληροφοριακών πακέτων διαχείρισης δεδομένων .

1 Συνεργάτης-ιδα ειδικός σε θέματα Πολιτισμού & Τουρισμού & Εκπαίδευσης της Πράξης  με διάρκεια σύμβασης έως και 30-09-2019 με δυνατότητα ανανέωσης/ παράτασης εφόσον υπάρξει σύμφωνη γνώμη από τον χρηματοδότη της Πράξης, Μυτιλήνη Λέσβου Β. Αιγαίου

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

ΠΕ3: Ενίσχυση της ικανότητας των ΜΜΕ για επιχειρηματική, κοινωνική και εμπορική καινοτομία, και ειδικότερα στο παραδοτέο Π3.1.3 «e-Course Tutors to teach and supervise 4 Study Modules and the Final Dissertation» / εκπαιδευτής/τρια στη από απόσταση εκπαίδευση του εκπαιδευτικού προγράμματος του έργου INNOVIMENTOR: “SME TRAINING PROGRAMME AND VIRTUAL DESK” για το δημιουργικό τουρισμό.

Ο Συνεργάτης θα διδάξει μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα τέσσερεις (4) εκπαιδευτικές ενότητες που θα παραλάβει από την αναθέτουσα αρχή:

Α- Heritage Management

B- Tourism Planning

C- Cultural Communication

D- Destination Branding

καθώς και θα επιβλέψει τις τελικές εργασίες των εκπαιδευομένων του προγράμματος. Τέλος, θα συνεισφέρει στην μελέτη και η κατανόηση των ενοτήτων με σκοπό τη διδασκαλία μέσω εξ αποστάσεων εκπαίδευση, η συγκρότηση σώματος 20 ερωτήσεων για κάθε διδακτική ενότητα και η διόρθωση των 4 γραπτών εργασιών ανά ενότητα για το σύνολο του σώματος των εκπαιδευομένων.

ΠΕ4: Ενίσχυση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές με σκοπό την αξιοποίηση του αναπτυξιακού δυναμικού και την πρόσβαση σε μείζονες αγορές, και ειδικότερα στο παραδοτέο Π4.1.4: Καινοτομία στην διαδικασία και την παραγωγή προϊόντων {Μήτρα Ποικιλότητας Τουριστικών Προϊόντων και Υπηρεσιών}.

Ο Συνεργάτης θα ολοκληρώσει τη Μήτρα Ποικιλότητας της Τουριστικής Εμπειρίας στη Χίο σε 10 επιλεγμένες γεωθέσεις: Νέα Μονή, Περίκλειστη Πόλη, Ανάβατος, Αυγώνυμα, Πυργί Μεστά, Ολύμποι, Κάμπος, Βολισσός, Χώρα, Καταρράκτης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πτυχίο Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής, στις Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες (απαιτούμενο)

– Μεταπτυχιακό Τίτλος Σπουδών Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών την αλλοδαπής, σε θέματα πολιτισμού και έρευνας στις κοινωνικές ή ανθρωπιστικές επιστήμες

– Τουλάχιστον Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

– Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένου, (β) υπολογιστικών φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου, (δ) παρουσιάσεις, (ε) χρήση υπολογιστή & διαχείριση αρχείων και (στ) βάσεις δεδομένων

– Εμπειρία στην έρευνα, ψηφιοποίηση και διαχείριση πολιτισμικών έργων δράσεων και έργων

– Ερευνητικές εργασίες και παρουσιάσεις σε συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά σχετικές με την προβολή του πολιτιστικού κεφαλαίου.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους με σαφή αναφορά στην θέση συνεργάτη για την οποία ενδιαφέρονται με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά σε σφραγισμένο φάκελο πρότασης στην παρακάτω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης

του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων

προς σύναψη συμβάσεων ανάθεσης – μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

για την θέση …….

στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης ‘’ΙΝΝΟViMENTOR

(αριθμός πρωτοκόλλου ΕΛΕ_2018_13607)

 Λόφος Πανεπιστημίου – Κτίριο Διοίκησης

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης – ΕΛΚΕ

Γραφείο ΙΣ 2.18

Μυτιλήνη, Τ.Κ. 811 00

τηλ. : 22510 36700

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναγράφουν στον φάκελο της πρότασης τους τον α/α της θέσης για την οποία ενδιαφέρονται.

Πληροφορίες στο τηλ.: 22510 36731, fax: 22510 36709  (κ. Σεβαστός Χριστοφίδης),

emailΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 16-01-2019, (15.00μ.μ.)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δ. Ελλάδας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δ. Ελλάδας που εδρεύει στην Πάτρα της ΠΕ Αχαΐας  της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 370/08-01-2019 περίληψη προκήρυξής του, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ  ΊΔΡΥΜΑ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

Αναλυτική Προκήρυξη αριθ. 367/08-01-2019,  ΑΔΑ: 904Η46914Γ-Ο7Θ,

 ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 9551

1 Επίκουρος Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Αναλογικά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Βαθμίδες»

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους σε θέσεις εκλογής ή εξέλιξης (Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2013, ΦΕΚ 225/τ.Β΄/31-01-2017) με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξης, δικαιολογητικά  ,αφού πρώτα εγγραφούν στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ».

 Πληροφορίες στο τηλ.: 2610 369236, (Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δ. Ελλάδας).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 24-01-2019 έως και 22-02-2019

Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά: Πρόσληψη 4 ατόμων

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.), που εδρεύει στον Πειραιά της ΠΕ Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για την παροχή στέγασης και υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στο Δήμο, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από 01-02-2019 έως και 31-12-2019, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Υπεύθυνος Ανθρωπίνου Δυναμικού/Διοίκησης [HR/Admin. Manager], ΚΟ.Δ.Ε.Π. Πειραιάς Αττικής

1 Κοινωνικός Επιστήμονας  [Social Scientist], ΚΟ.Δ.Ε.Π. Πειραιάς Αττικής

1 Οδηγός/ Βοηθός Επόπτη Φιλοξενίας [Driver/ Accommodation Supervisor’s assistant] ΚΟ.Δ.Ε.Π. Πειραιάς Αττικής

1 Διερμηνέας Αραβικών [Arabic Interpreter], ΚΟ.Δ.Ε.Π. Πειραιάς Αττικής

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.),  Ελ. Βενιζέλου & Ζωσιμάδων 11, Τ.Κ. 185 31, Πειραιάς.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 4101947, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες (10.00π.μ.- 15.00μ.μ.), (αρμόδια κ. Καραπιπερίδου Χαρά).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 09-01-2019 έως και 18-01-2019 (09.00π.μ.-14.00μ.μ.)

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας: Πρόσληψη  7 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας, που εδρεύει στην Τρίπολη της ΠΕ Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 6μηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου, συνολικά επτά (7) ατόμων-Επιστημονικού Προσωπικού & Τεχνικών και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Αρχαιολόγος, Παράλιο Άστρος Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και Γραφεία Τρίπολης

1ΠΕ Μηχανικός ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση

και ανάδειξη μνημείων, Παράλιο Άστρος Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και Γραφεία Τρίπολης

1ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με εξειδίκευση στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε που εκτελούνται με τη μέθοδο της

αυτεπιστασίας., Γραφεία Τρίπολης

1ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Ομάδας Α΄ με εξειδίκευση σε λίθο, Παράλιο Άστρος Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και εργαστήριο συντήρησης στο Μ. Τρίπολης

1ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Ομάδας Β΄ με εξειδίκευση σε κονιάματα, Παράλιο Άστρος Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και εργαστήριο συντήρησης στο Μ. Τρίπολης

2ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες, Παράλιο Άστρος Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας, Γραμματεία, Καλαβρύτων 211, Τ.Κ. 221 00, Τρίπολη Αρκαδίας Πελοποννήσου, (υπόψη κ. κ. Σ. Ανδρικοπούλου, Γ. Λαμπροπούλου).

 

Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά πρέπει να ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Επισημαίνεται ότι, διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, επιτρέπεται μόνον μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία (αρθ. 20 παρ. 7 του Ν.2738/1999).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού.

Πληροφορίες στο τηλ.: 2710 225243

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 10-01-2019 έως και 16-01-2019, (09.00π.μ.-13.00μ.μ.)

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού: Πρόσληψη  3 ατόμων

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δ/νσης Υπηρεσιών Στέγασης, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 8μηνης διάρκειας, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

3ΔΕ Φύλακες, ΔΕΗ/Δ/νση Υπηρεσιών Στέγασης, Αθήνα Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) Α.Ε., Διεύθυνση Υπηρεσιών – Στέγασης, Καποδιστρίου 27, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα Αττικής, (υπόψη κ. Κολλιοπούλου Χαριτίνης).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 5220591

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 09-01-2019 έως και 18-01-2019

Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας: Πρόσληψη 11 ατόμων

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας, που εδρεύει στο Κερατσίνι της ΠΕ Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής, για τη λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου (με αντίτιμο)του Δήμουανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά έντεκα (11) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Καθηγητής Φ. Αγωγής με ειδικότητα στην Κολύμβηση & Άδεια Ναυαγοσωστικής, Δημοτικό Κολυμβητήριο Κερατσινίου Αττικής

1ΠΕ Καθηγητής Φ. Αγωγής με ειδικότητα στην Κολύμβηση, Δημοτικό Κολυμβητήριο Κερατσινίου Αττικής

3ΤΕ Νοσηλευτές, Δημοτικό Κολυμβητήριο Κερατσινίου Αττικής

2ΔΕ Χειριστές Η/Υ, Δημοτικό Κολυμβητήριο Κερατσινίου Αττικής

1ΔΕ Ναυαγοσώστης, Δημοτικό Κολυμβητήριο Κερατσινίου Αττικής

2ΥΕ Φύλακες, Δημοτικό Κολυμβητήριο Κερατσινίου Αττικής

1ΥΕ Καθαριστής-τρια, Δημοτικό Κολυμβητήριο Κερατσινίου Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Ελ. Βενιζέλου 200, Τ.Κ. 187 56, Κερατσίνι Πειραιά Αττικής, (υπόψη κ. Δάϊου Δέσποινας).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας Προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ).

Πληροφορίες στο τηλ.: 213 2074639. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 09-01-2019 έως και 18-01-2019

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Καρδίτσας: Πρόσληψη 6 ατόμων

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)Καρδίτσας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά έξι (6) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Μηχανολόγος-Μηχανικός, ΔΕΥΑ Καρδίτσας Θεσσαλίας

1ΠΕ Ηλεκτρολόγος Ηλεκτρονικός, ΔΕΥΑ Καρδίτσας Θεσσαλίας

2ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργων (Εκσκαφέα-Φορτωτή), ΔΕΥΑ Καρδίτσας Θεσσαλίας

2ΔΕ Υδραυλικοί, ΔΕΥΑ Καρδίτσας Θεσσαλίας

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Καρδίτσας, Τμήμα Προσωπικού, 3ο χλμ Καρδίτσας-Τρικάλων, Τ.Κ. 431 31, Καρδίτσα Θεσσαλίας, (υπόψη κ. Νάτση Ηλία).

Πληροφορίες στο τηλ.: 24410 71711.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 09-01-2018 έως και 18-01-2018

Ν.Π.Ι.Δ.: «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων»: Πρόσληψη 4 ατόμων

Το Ν.Π.Ι.Δ.: «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» (ΚΕ.Θ.Ε.Α.), για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών τουανακοινώνει την επαναπροκήρυξη  συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

Α)ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

2ΠΕ Ψυχίατροι, καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών για τους παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος, ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ:

ΨΥΧΤ-ΕΞΕ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, Αθήνα Αττικής

1ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτής, με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών για τους παρεχόμενες υπηρεσίες του , για χρονικό διάστημα έως είκοσι (20) μήνες, ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ:

ΝΟΣ-ΕΞΕ, Αθήνα Αττικής (για την υλοποίηση του προγράμματος: «Δίκτυο Άμεσης Παρέμβασης για Χρήστες Ουσιών»).

Β)ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

1ΠΕ Ψυχίατρος, καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών για τους παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος,

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΨΥΧΤ-ΗΠ, ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, Ιωάννινα Ηπείρου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά μέσα σε κλειστό φάκελο μεγέθους Α4 ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

ΚΕΘΕΑ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Κωδικός Θέσης (π.χ. ΨΥΧΤ-ΕΞΕ)

 Σορβόλου 24, Τ.Κ. 116 36 Μετς, Αθήνα Αττικής.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 14-01-2019 έως και 23-01-2019

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δ. Ελλάδας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δ. Ελλάδας που εδρεύει στην Πάτρα της ΠΕ Αχαΐας  της Περιφέρειας  Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 415/08-01-2019 περίληψη προκήρυξής του, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ  ΊΔΡΥΜΑ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Αναλυτική Προκήρυξη αριθ. 412/08-01-2019,  ΑΔΑ: 6ΝΧΘ46914Γ-ΘΦΠ,

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 9552

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Χειρουργική, Ορθοπεδική, Τραυματολογία» (ΦΕΚ 1492/τ.Γ’/18-12-2018)

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους σε θέσεις εκλογής ή εξέλιξης (Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2013, ΦΕΚ 225/τ.Β΄/31-01-2017) με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξης, δικαιολογητικά,  αφού πρώτα εγγραφούν στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ».

 Πληροφορίες στα τηλ.: 26910 61150 & 26910 61270 (Γραμματεία του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Δ. Ελλάδας).

 (Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δ. Ελλάδας).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 24-01-2019 έως και 22-02-2019

Πολυτεχνείο Κρήτης: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το  Πολυτεχνείο Κρήτης, που εδρεύει στα Κουνουπιδιανά της ΠΕ Χανίων της Περιφέρειας  Κρήτης, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 314/18-09-2018 Προκήρυξή του (ΦΕΚ 1511/Γ’/20-12-2018), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου  στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP9562 για τη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP9561 για τη θέση Επίκουρου Καθηγητή

1 Αναπληρωτής ή Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Σχεδίαση Υλικού Ψηφιακών Ενσωματωμένων, Παράλληλων ή Ασφαλών Συστημάτων Υπερυψηλής Ταχύτητας» .

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της προκήρυξης, δικαιολογητικά, στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://service-apella.grnet.gr/apella/ui/auth/login

 Πληροφορίες στο τηλ.: 28210 37218, Γραμματεία της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  έως και 23-02-2019

Δήμος Πατρέων: Πρόσληψη 15 ατόμων

Ο Δήμος Πατρέων, που εδρεύει στην Πάτρα της ΠΕ Αχαΐας  της Περιφέρειας Δ. Ελλάδαςγια την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2018- 2019 του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας έως και 31-07-2019 με ωριαία αποζημίωση (αποκλειστικά με αντίτιμο), συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

8ΠΕ Φ. Αγωγής με ειδικότητα στις Αθλητικές δραστηριότητες κλειστών χώρων ή αεροβικής ή γυμναστικής ή άσκησης σε γυμναστήρια (με γνώσεις & προϋπηρεσία σε προγράμματα της Γ.Γ.Α. που να γνωρίζουν υποχρεωτικά ορθοσωμική, βάρη, aerobic, pilates)

1ΠΕ Φ. Αγωγής με ειδικότητα στον Κλασικό Αθλητισμό

1ΠΕ Φ. Αγωγής με ειδικότητα στο Ποδόσφαιρο

5ΠΕ Φ. Αγωγής με ειδικότητα στην Ειδική Αγωγή.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Πατρέων, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Μαιζώνος & Βότση, Ισόγειο, Τ.Κ. 262 21, Πάτρα Αχαΐας Δ. Ελλάδας.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 2610 342270 και 2160 313404, (09.00π.μ. έως 13.00μ.μ.).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 11-01-2019 έως και 21-01-2019

Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Ειδικό Κατάστημα Νέων Αυλώνα (Ε.Κ.Κ.Ν.Α.), που εδρεύει στον Αυλώνα της ΠΕ Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 22/03-01-2019 πρόσκληση, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση 2ετούς διάρκειας, συνολικά δύο (2) ατόμων -Ιδιώτες κατ’ επίσκεψη Ιατρούς, για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους κρατούμενους με αμοιβή κατ’ επίσκεψη και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1Ψυχίατρος, ΕΚΚΝΑ, Αυλώνας Αττικής

1Χειρούργος, ΕΚΚΝΑ, Αυλώνας Αττικής.

Οι ημέρες και οι ώρες των επισκέψεων θα καθορίζονται από την Υπηρεσία μας. Η ανωτέρω αμοιβή θα παρέχεται μόνον όταν αυτή καλύπτεται από τις επισκέψεις των ασθενών κρατουμένων που θα πραγματοποιεί ο ιατρός μέσα στην διάρκεια του μήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι ,θα πρέπει να μην υπηρετούν στο Δημόσιο Τομέα καθώς επίσης και να μην ανήκουν στο Ε.Σ.Υ. Θα προτιμηθούν οι υποψηφιότητες εκείνων που δύνανται να ανταποκριθούν αμεσότερα σε τυχόν έκτακτα περιστατικά του Καταστήματός μας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση (με την οποία θα απαιτείται η πρόσληψή του)με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα (Ε.Κ.Κ.Ν.Α.), Αυλώνας, Τ.Κ. 190 11, Αυλώνας Αττικής.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 22950 42474.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 18-01-2019

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη Διδασκόντων

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 83/09-01-2019 πρόσκληση, ανακοινώνει την πρόσληψη με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ (Π.Δ. 407/80) Διδασκόντων για διδασκαλία και παροχή επικουρικού διδακτικού έργου

στα παρακάτω μαθήματα εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019:

– Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ (αυτοδύναμη διδασκαλία)

– Μαθηματικές Μέθοδοι (επικουρικό διδακτικό έργο).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ή να αποστείλουν αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (για συγκεκριμένο μάθημα) με όλα τα απαραίτητα κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά στην ταχ. διεύθυνση:

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Επιστημών & Τεχνολογίας της Πληροφορίας, Τμήμα Στατιστικής, Γραμματεία, Πατησίων 76, Τ.Κ. 104 34, Αθήνα Αττικής.

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις αιτήσεις τους με τα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 210 8203111, 210 8203112 & 210 8203113.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 21-01-2019

 Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Νάξου & Μικρών Κυκλάδων: Πρόσληψη 4 ατόμων

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.ΝΑ.), που εδρεύει στη Νάξο της ΠΕ Κυκλάδων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, για την αντιμετώπιση αυξημένων αναγκών κατά τη διάρκεια των αποκριάτικων εκδηλώσεων-Ναξιώτικο Καρναβάλι 2019 στο Δήμο, ανακοινώνει τηνπρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 20-03-2019, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

4ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, ΔΗΚΕΔΝΑ, Χώρα Νάξου, Νάξος Κυκλάδων Ν. Αιγαίου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.ΝΑ.), Χώρα Νάξου, Τ.Κ. 843 00, Νάξος Κυκλάδων Ν. Αιγαίου, (υπόψη κ. Γιακουμή Χριστίνας).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 22853 60136.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 11-01-2019 έως και 21-01-2019 (09.00π.μ.-14.00μ.μ.)

Ν.Π.Δ.Δ.: «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου»: Πρόσληψη 6 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ.: «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου», που εδρεύει στον Άλιμο της ΠΕ Νοτίου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, για την υλοποίηση της Δράσης: «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής- Περίοδος 2018-2019» ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-08-2019 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, συνολικά έξι (6) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

3ΤΕ Προσχολικής Αγωγής, για την στελέχωση των ενταγμένων στη Δράση Παιδικών Σταθμών Αλίμου, Άλιμος Αττικής

3ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμοι, για την στελέχωση των ενταγμένων στη Δράση Παιδικών Σταθμών Αλίμου, Άλιμος Αττικής

Οι επιλεγέντες-είσες θα πρέπει να προσκομίσουν με την επιλογή τους Πιστοποιητικό Υγείας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ.: «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου», Θουκυδίδου 73 , Τ.Κ. 174 55, Άλιμος Αττικής, (υπόψη κ. Γιαννιά Χάρη).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας Προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ).

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 9836648, (εσωτ. 230).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 14-01-2019 έως και 23-01-2019

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Πρόσληψη 3 ατόμων

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), που εδρεύει στου Ζωγράφου Αθήνας της Περιφέρειας  Αττικής,  σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 934/10-01-2019 προκήρυξή του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας πλήρους ή μερικής απασχόλησης (οι υποψήφιοι που κατέχουν νόμιμα δεύτερη έμμισθη θέση στο δημόσιο, η πρόσληψή τους θα γίνει με καθεστώς μερικής απασχόλησης)με τη δυνατότητα ανανέωσης εφόσον προβλεφθεί κονδύλι από σχετική Υπουργική Απόφαση για  το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, συνολικά τριών (3) ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: ««Οπλισμένο Σκυρόδεμα Ι» (όποιος/όποια επιλεγεί θα υποχρεούται να προσφέρει επιπρόσθετα στη Σχολή ερευνητικό, επιστημονικό έργο σχετικό με το ως άνω αντικείμενο, στο οποίο εντάσσεται και το συναφές μάθημα «Τεχνικά Υλικά I»)

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: (α) «Ακτομηχανική», (β) «Θαλάσσια Υδραυλική και Λιμενικά Έργα», (γ) «Ειδικά Θέματα Λιμενικών Έργων», (δ) «Έργα Ανοικτής Θάλασσας» και

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Οργάνωση και Ασφάλεια Εργοταξίων – Δομικές Μηχανές», καθώς και την προσφορά επιπρόσθετου επιστημονικoύ έργου στη Σχολή σχετικά με τα ως άνω μαθήματα.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την Προκήρυξη, δικαιολογητικά, στην ταχ. διεύθυνση:

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Γραμματεία, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Τ.Κ. 157 80, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα Αττικής.

Τα δικαιολογητικά: (Βιογραφικό Σημείωμα, το Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων, τα Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών και το αντίγραφο διδακτορικής διατριβής) υποβάλλονται σε τρία αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Σχολής στη διάθεση των μελών της επιτροπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 7723451 (Γραμματεία της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 11-01-2019 έως και 21-01-2019

Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας: Πρόσληψη 4 ατόμων

Το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΙΜΒΒ/ΙΤΕ), που εδρεύει στο Ηράκλειο της Π.Ε. Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης με τίτλο: Δημιουργία εθνικού ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας της «Ελιάς», που εντάσσεται στο Υποέργο 1. (Δημιουργία εθνικών ερευνητικών δικτύων στις αλυσίδες αξίας της «Ελιάς», του «Αμπελιού», του «Μελιού» και της «Κτηνοτροφίας») του έργου με κωδ. αριθ. 2018ΣΕ01300000 του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου Ι.Δ. με εκτιμώμενο χρόνο έναρξης την 1η Μαρτίου 2019, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

Μεταδιδακτορικός Ερεύνης [ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ESP-0126] – Εργαστήριο: Π. Σαρρή, με σύμβαση 12μηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης βάσει αναγκών του προγράμματος, επίπεδο Σπουδών PhD, ΙΜΒΒ/ΙΤΕ/ Πλαστήρα 100, Τ.Κ. 700 13, Ηράκλειο Κρήτης

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Χαρακτηρισμός Ενδοφυτικών Βακτηρίων της ρίζας στην ποικιλία Ελιάς Κορωνέικη» στο πλαίσιο της δράσης «Εμβληματικής δράσης ‘Οι δρόμοι της Ελιάς’

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχίο ΑΕΙ σε Βιολογικές Επιστήμες (Βιολογία, Γεωπονική, Ιατρική, Φαρμακευτική, κλπ)

-Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών σε Βιολογικές Επιστήμες (Βιολογία, Γεωπονική, Ιατρική, Φαρμακευτική, κλπ)

– Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών στην Μοριακή Μικροβιολογία, Ταυτοποίηση Μικροοργανισμών, κτλ.

– Δεξιότητες παρουσίασης και άνεση σε γραπτό λόγο (ελληνικά και αγγλικά)

1 Διδακτορικός Ερεύνης [ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ESP-0127] – Εργαστήριο: Κ. Καλαντίδη με σύμβαση 12μηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης βάσει αναγκών του προγράμματος, επίπεδο Σπουδών ScC, ΙΜΒΒ/ΙΤΕ/ Πλαστήρα 100, Τ.Κ. 700 13, Ηράκλειο Κρήτης

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Σχεδιασμός καινοτόμων μεθόδων ανίχνευσης παθογόνων στην Ελιά

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχίο ΑΕΙ σε Βιολογικές Επιστήμες (Βιολογία, Γεωπονική, Ιατρική, Φαρμακευτική, κλπ)

– Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών σε Βιολογικές Επιστήμες (Βιολογία, Γεωπονική, Ιατρική, Φαρμακευτική, κλπ)

– Δεξιότητες παρουσίασης και άνεση σε γραπτό λόγο (ελληνικά και αγγλικά)

1 Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας [ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ESP-0128] – Εργαστήριο: Η. Γκιζελή με σύμβαση 14μηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης βάσει αναγκών του προγράμματος, επίπεδο Σπουδών ScC, ΙΜΒΒ/ΙΤΕ/ Πλαστήρα 100, Τ.Κ. 700 13, Ηράκλειο Κρήτης

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Ανάπτυξη μοριακού διαγνωστικού εργαλείου και πρωτόκολλου ανίχνευσης γενετικού υλικού σε φύλλο ελιάς με τη μέθοδο LAMP

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχίο ΑΕΙ σε Βιολογικές Επιστήμες (Βιολογία, Γεωπονική, κλπ)

– Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών σε Βιολογικές Επιστήμες, ιδανικά με έμφαση στα Φυτά

– Δεξιότητες παρουσίασης και άνεσης σε γραπτό λόγο (ελληνικά και αγγλικά)

1 Διδακτορικός Ερεύνης [ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ESP-0129] – Εργαστήριο: Η. Γκιζελή με σύμβαση 6μηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης βάσει αναγκών του προγράμματος, επίπεδο Σπουδών ScC, ΙΜΒΒ/ΙΤΕ/ Πλαστήρα 100, Τ.Κ. 700 13, Ηράκλειο Κρήτης

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Βιοφυσικός χαρακτηρισμός των βιομορίων-στόχων κατά την ανίχνευση παθογόνων σε φυτά

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πτυχίο ΑΕΙ σε Βιολογικές Επιστήμες (Βιολογία, Γεωπονική, Ιατρική, Φαρμακευτική, κλπ)

– Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών σε Βιολογικές Επιστήμες (Βιολογία, Γεωπονική, Βιοτεχνολογια, κλπ)

– Δεξιότητες παρουσίασης και άνεση σε γραπτό λόγο (ελληνικά και αγγλικά).

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους (αίτηση με αναφορά στον κωδικό της θέσης) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στις εξής διευθύνσεις:

α) για τη θέση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  με την ένδειξη: Αίτηση για θέση ESP-0126,

β) για τη θέση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  με την ένδειξη: Αίτηση για θέση ESP-0127,

γ) για τη θέση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  με την ένδειξη: Αίτηση για θέση ESP-0128

δ) για τη θέση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  με την ένδειξη: Αίτηση για θέση ESP-0129

Πληροφορίες στους αντίστοιχους επιστημονικούς υπευθύνους όπως αναφέρονται ανά θέση.

 Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 25-01-2019

ΟΑΕΔ: Νέα προγράμματα για χιλιάδες ανέργους

oaed

Τρία νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ για ανέργους αναμένεται να ξεκινήσουν το αργότερο μέσα στους επόμενους δύο μήνες. Οι δράσεις αυτές αφορούν συνολικά 16.000 ανέργους, ηλικίας έως 29 ετών. Σημειώνεται πως τα συγκεκριμένα προγράμματα απασχόλησης είχαν ανακοινωθεί από το υπουργείο Εργασίας τον περασμένο Οκτώβριο.

Υπενθυμίζεται πως τα προγράμματα αυτά ανήκουν σε μία ευρύτερη λίστα δράσεων του Οργανισμού, οι οποίες αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο 2019.

Ειδικότερα, τις επόμενες εβδομάδες – το πιθανότερο εντός του Ιανουαρίου – είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει το πρόγραμμα, που απευθύνεται σε 3.000 νέους πτυχιούχους θετικής, τεχνολογικής, οικονομικής κατεύθυνσης, ηλικίας 24 έως 29 ετών.

Το εν λόγω πρόγραμμα εστιάζει στην κατάρτιση ανέργων αποφοίτων στα αντικείμενα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) ενώ θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε ειδικότητες που σχετίζονται με την ανάπτυξη λογισμικού. Άλλωστε, το πρόγραμμα στοχεύει στην κατεύθυνση της ψηφιακής αναβάθμισης της οικονομίας καθώς και του παραγωγικού μετασχηματισμού της. Επισημαίνεται πως ο προϋπολογισμός του προγράμματος θα φτάσει τα 40,2 εκατομμύρια ευρώ.

Το δεύτερο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού αφορά παρέμβαση επαγγελματικής ενδυνάμωσης. Ωφελούμενοι της δράσης, η οποία – όπως όλα δείχνουν – αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στον Φεβρουάριο, θα είναι συνολικά 10.000 εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ηλικίας 18 έως 29 ετών. ΟΙ συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας ή και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Είναι ενδεικτικό πως το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει κατάρτιση, πρακτική αλλά και πιστοποίηση των συμμετεχόντων στους τομείς της μεταποίησης, της κυκλικής οικονομίας και της αγροδιατροφής.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της δράσης, βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό σε κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας, που εμφανίζουν σημαντικές επιδόσεις, σε εξωστρέφεια και προοπτικές ανάπτυξης.

Παράλληλα, όμως, η κατάρτιση και πιστοποίηση νέων σε ηλικία ανέργων σε αυτούς τους τομείς δίνει τη δυνατότητα της κλαδικής διασύνδεσης της ελληνικής οικονομίας ανάμεσα σε κρίσιμους τομείς, όπως είναι για τη χώρα ο τουρισμός και η αγροδιατροφή.

Το πιθανότερο τον Μάρτιο αναμένεται να βγει στον... αέρα το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, το οποίο επίσης αφορά στοχευμένη κατάρτιση και πιστοποίηση. Βάσει του σχεδιασμού, και αυτή η δράση απευθύνεται σε άνεργους πτυχιούχους, ηλικίας 22 έως 29 ετών, οι οποίοι είναι απόφοιτοι σχολών θεωρητικής κατεύθυνσης και θα καταρτιστούν σε κλάδους αιχμής. Ο αριθμός των ωφελουμένων του προγράμματος κατάρτισης και πιστοποίησης θα ανέλθει, όπως έχει ανακοινώσει και το υπουργείο Εργασίας, σε συνολικά 3.000.

Αξίζει να σημειωθεί πως το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία νέων επαγγελματικών διεξόδων σε άνεργους πτυχιούχους θεωρητικών σπουδών. Μάλιστα, ανάμεσα στις ειδικότητες, στις οποίες πρόκειται να καταρτιστούν αλλά και να πιστοποιηθούν οι ωφελούμενοι είναι η διαχείριση κοινωνικών δικτύων, η διοίκηση πολιτιστικών οργανισμών, το marketing πολιτιστικών οργανισμών, η συμβουλευτική σε ανθρώπους τρίτης ηλικίας καθώς και το ευαίσθητο θέμα της αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών.

dimarxos

Νέα απεργία των εκπαιδευτικών την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου και 24ωρη απεργία στο Δημόσιο από την ΑΔΕΔΥ

adedy apergia

Νέα 24ωρη απεργία προκήρυξε η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος για την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου.

Η ομοσπονδία καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς σε συνέχιση του αγώνα κατά της απόσυρσης του νομοσχεδίου για το σύστημα διορισμών-προσλήψεων μόνιμων και αναπληρωτών. Η απεργία προκηρύχτηκε την ίδια μέρα που πάει προς ψήφιση το νομοσχέδιο. Η ΟΛΜΕ κήρυξε τρίωρη στάση εργασίας 11:00 – 14:00.

ΑΔΕΔΥ: 24ωρη απεργία στο Δημόσιο την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου

"Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αφού έλαβε υπόψη της τις αποφάσεις της Δ.Ο.Ε. και της Ο.Λ.Μ.Ε., αλλά και τη μαζική συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις απεργίες της 11ης και της 14ης του Γενάρη και στα συλλαλητήρια, αποφάσισε, ομόφωνα, την κήρυξη 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης για όλο το Δημόσιο", αναφέρει ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ.

Όπως σημειώνεται, αίτημα της κινητοποίησης ειναι «η άμεση απόσυρση του συστήματος διορισμών στην εκπαίδευση», που η Κυβέρνηση προωθεί για ψήφιση στη Βουλή.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να δώσουν το «παρών» στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2019, ώρα 11:00πμ, στη Βουλή.

Υποψήφιοι 3Κ κατά πάντων: Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, κατασκήνωση στο ΑΣΕΠ & καταλήψεις υπουργείων

asep
Σειρά κινητοποιήσεων και διαμαρτυριών προγραμματίζουν οι υποψήφιοι της προκήρυξης 3Κ, οι οποίοι, με αναρτήσεις τους στα social media, μετά και την επίθεση Χαρίτση στο ΑΣΕΠ, επιτίθενται κατά πάντων για την μεγάλη καθυστέρηση στην ανακοίνωση των οριστικών πινάκων από την Ανεξάρτητη Αρχή.
 
Υπενθυμίζουν,δε, ότι με βάση τις δηλώσεις υπουργών της κυβέρνησης αλλά και την ίδια την Ανεξάρτητη Αρχή, οι οριστικοί πίνακες επρόκειτο αρχικά να ανακοινωθούν στις 30 Νοεμβρίου και στη συνέχεια στις 31 Δεκεμβρίου, ενώ η τελευταία ημερομηνία που έχει δοθεί στους υποψηφίους είναι αυτή της 31ης Ιανουαρίου 2019.

Γι’ αυτό και οι υποψήφιοι θεωρούν ότι τους εμπαίζουν και:

-Ξεκινούν από σήμερα τηλεφωνική «επίθεση» στο τηλεφωνικό κέντρο του ΑΣΕΠ

-Προγραμματίζουν δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας μπροστά στα γραφεία του ΑΣΕΠ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (σ.σ. προτάσεις υπάρχουν και για άλλες πόλεις, όπως το Ηράκλειο Κρήτης) την Τρίτη 15 Ιανουαρίου στις 9 το πρωί. Πρόκειται για την ημέρα που, με βάση τις πηγές της Ανεξάρτητης Αρχής που μίλησαν στην aftodioikisi.gr, θα έχουμε την ανακοίνωση της τελικής ημερoμηνίας που θα δοθούν στη δημοσιότητα οι οριστικοί πίνακες της προκήρυξης 3Κ.

Μάλιστα, υπάρχουν προτάσεις να στηθούν σκηνές μπροστά στα γραφεία του ΑΣΕΠ, προκειμένου να ασκηθεί πίεση στην Ανεξάρτητη Αρχή αλλά και να προχωρήσουν σε καταλήψεις των υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Αν δεν κατασκηνώσουμε έξω από τον ΑΣΕΠ μέχρι να ανακοινώσουν τα Τελικά Αποτελέσματα ..δεν πρόκειται Να ΤΑ Βγάλουν !!! Πλησιάζουν Εκλογές και οι προσλήψεις για ΤΡΕΙΣ Μήνες ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ !!!

ΑΝ βγει η Νέα Δημοκρατία ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΟΥΜΕ Ποτέ ΚΑΙ ΘΑ ΜΑΣ Απολύσουν …!!! Η πάλη πρέπει να σκληραίνει Καθημερινά !!! ΧΡΟΝΟΣ δεν υπάρχει !!! είναι σε βάρος μας !!! Πρέπει να σκληρύνουμε την Στάση ΜΑΣ ΜΕ Καταλήψεις Των Αρμοδίων Υπουργείων και ΑΣΕΠ !!! αλλιώς τον αγώνα θα τον χάσουμε αν πάμε με ήπια μέσα… Θυμηθείτε Τις Καθαρίστριες Τού ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ Εργαζόμενους ΤΗΣ ΕΡΤ !!!», αναφέρεται χαρακτηριστικά στις σελίδες των υποψηφίων στα social media.

 

«Πρέπει να δοθεί ένα τέλος στον εμπαιγμό και την κοροϊδία», αναφέρουν άλλοι υποψήφιοι, ενώ συνάδελφοί τους προσθέτουν: «Παιδιά αυτοί παίζουν πολιτικά παιχνίδια στις πλάτες μας κι εμείς τους ακούμε ισχύει πλέον η παροιμία όπου λαλούν πολλά κοκόρια αργεί να ξημερώσει».

«Πρώτο ψέμα: Κος Σκουρλέτης, Δεύτερο ψέμα: Κος Χαρίτσης. Για να μην τριτώσει το κακό με την Κα Ξενογιανακοπούλου που υποσχέθηκε μέχρι τέλος του τρέχοντος μηνός έκδοση αποτελεσμάτων, αύριο όλοι μας για το κοινό μας καλό τηλεφωνικό πόλεμο στα γραφεία του ΑΣΕΠ για μία σαφέστατη πολύ περισσότερο δε έγγραφη ενημέρωση για αποτελέσματα μέχρι 15 /1/2019 (για να είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος εκλογών – ακύρωσης)», αναφέρουν άλλοι υποψήφιοι.

aftodioikisi