€ 106, 5 εκ. από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) στους Δήμους από το Υπ. Εσωτερικών από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ)

Τοπική Αυτοδιοίκηση
Tools

Με δύο Αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκαν την 4η Νοεμβρίου, δόθηκαν συνολικά 114.459.414,67 ευρώ στους Δήμους και τις Περιφέρειες της Χώρας.

Τα χρήματα προέρχονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δηλαδή δεν είναι επιπλέον πρόσθετη επιχορήγηση του Κράτους προς τους ΟΤΑ.

Σημειώνεται, επίσης, ότι δεν πρόκειται για κάποια έκτακτη εξέλιξη, αλλά για την αναμενόμενη τακτική 11η δόση από τους ΚΑΠ για το τρέχον έτος.

Αναλυτικότερα:

Με την αριθμ. 74303/4.11.2020 Απόφαση, κατανέμονται 106.569.166,16 ευρώ από τους ΚΑΠ των Δήμων, ως ενδέκατη (ΙΑ΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2020 σε όλους τους Δήμους της Χώρας.

Τα χρήματα προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους, καθώς επίσης και λοιπών δαπανών που επιχορηγούνται με ξεχωριστές Αποφάσεις του Υπουργείου έως την έκδοση αυτών, εφόσον υπάρχει επιτακτική ανάγκη.

Μπορείτε να δείτε το ποσό που λαμβάνει κάθε Δήμος στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.airetos.gr/UsersFiles/Documents/Dimoi114ekatom.pdf

airetos